หน้าหลักสพท.เชียงใหม่ เขต 3 หน้าหลักกลุ่มอำนวยการ ศูนย์ ICT สพท.เชียงใหม่ เขต 3 สถิติการเข้าระบบ E-Office ระบบการช่วยเหลือ Online เกี่ยวกับระบบ E-Office
 
รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ (หนังสือส่งใหม่อยู่ด้านบนเสมอ)
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่ง
รายละเอียด
ส่งถึง/ลักษณะการส่ง
04049_ ๔๔๗๒
4 Aug 2015
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
ทุกโรงเรียน..
04049_ว 4884
4 Aug 2015
เชิญร่วมอบรมส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว4878
4 Aug 2015
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ต้านภัยยาเสพติด
ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด..
04049_ว4836
4 Aug 2015
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และผลงานโรงเรียนในฝัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเ..
  ด่วนที่สุด
04049_ว4831
4 Aug 2015
ส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรังษีวิท..
04049_ว4835
3 Aug 2015
การจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว4834
3 Aug 2015
การกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน..
04049_ว4832
3 Aug 2015
การนิเทศและการเยี่ยมชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและ..
04049_ว4820
3 Aug 2015
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2557
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
04049_4800
3 Aug 2015
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนรัตนาเอื..
04049_ว4830
3 Aug 2015
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด/โร..
04049_3519
3 Aug 2015
การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 2
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเ..
 
 
 
 
--------------------------------------------------
::ผู้ใช้ขณะนี้ ::
จำนวน 1 สมาชิก
--------------------------------------------------
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยกลุ่มอำนวยการ
เวลาในการจัดส่งเอกสารถึงโรงเรียน
เช้า = ตั้งแต่ 8.30 น. - 11.30 น.
บ่าย = ตั้งแต่ 13.00 น. - 15.30 น.
[โรงเรียนสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง]
 
สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางการช่วยเหลือ